top of page

ขอบเขตธุรกิจ

ด้วยพื้นฐานประสบการณ์ทั้งทางด้านการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่สั่งสมมายาวนาน ประกอบกับการที่กฏหมายเกี่ยวกับพืชกัญชา กัญชง เปิดกว้างมากขึ้น ผู้ก่อตั้ง คุณอภิลักขณ์ บิวเซอร์ มาสกุล จึงได้ก่อตั้ง บริษัท คิง แคนน์ จำกัด ด้วยพันธกิจคือ "ดำเนินธุรกิจครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของพืชกัญชา / กัญชง ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นสากล เสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม"

  • ต้นน้ำ ได้รับใบอนุญาตในการปลูกทั้งกัญชา กัญชง ในเชิงพาณิชย์ และร่วมกับบริษัทในเครือในการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง   

  • กลางน้ำ ได้รับใบอนุญาตในการสกัดกัญชง เชิงพาณิชย์ ดำเนินการสกัดสาร CBD อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

  • ปลายน้ำ ได้รับใบอนุญาตในการผลิตอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชา กัญชง และสามารถต่อยอดผลิตสินค้าเช่น ยาสมุนไพร เครื่องสำอาง ที่มีส่วนประกอบของ CBD และผลิตยาตำรับเฉพาะสำหรับคลีนิกแพทย์แผนไทยที่บริษัทในเครือเป็นผู้รับอนุญาต

AboutUs.jpg
Anchor 1

สถานประกอบการ

บริษัท คิง แคนน์ จำกัด มีพื้นที่เพาะปลูกกัญชา กัญชง พร้อมโรงงานสกัด ตั้งอยู่จังหวัดจันทบุรี

ความร่วมมือ

KKU.png

ร่วมมือในการการวิจัยและพัฒนาสารสกัด delta – 8 – THC จากกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
และจากกัญชงเพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม

LOGO-CLT2017_edited.png
LOGO-CLT2017_edited.png

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและควบคุมคุณภาพสารสำคัญพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กับ

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จำกัด

ความร่วมมือ
ใบอนุญาตปลูกกัญชา_edited.jpg

KING CANN ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนฯ

ใบอนุญาตการเพาะปลูกกัญชา

ใบอนุญาตนำเข้ากัญชง.jpg

KING CANN & CANN STORY

ใบอนุญาตนำเข้า

ใบอนุญาต

ใบอนุญาตกัญชง.jpg

KING CANN

ใบอนุญาตการเพาะปลูกกัญชง

ใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์.jpg

KING CANN & CANN STORY

ใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์

KING CANN

ใบอนุญาตผลิต (สกัด)

ใบอนุญาตคลีนิค.jpg

KING CANN & CANN CHAMPION

ใบอนุญาตประกอบการแพทย์แผนไทย

ใบอนุญาตผลิตอาหาร1.jpg
ใบอนุญาตผลิตอาหาร2.jpg

KING CANN ใบอนุญาตผลิตอาหาร

ที่มีส่วนประกอบของส่วนกัญชา หรือ กัญชง

ใบอนุญาตโรงสกัด.jpg
ใบอนุญาต
bottom of page